"Welcome to KAMALA PROVINCIAL POLICE STATION"  "ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สถานีตำรวจภูธรกมลา"
ข่าวประชาส้มพันธ์
ภาพกิจกรรมประจำเดือน
กฎหมายน่ารู้
1.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒
2.พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
3.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ประชุม กต.ตร.สภ.กมลา
ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2563
2.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันภยันอันตราย
ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
ห้องปฏิบัติการ CCTV
หน่วยงานข้างเคียง
Website Administrator By Pol.L/C. Surasit Pukarsa
กิจกรรม 5 ส.
พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร

ผกก.สภ.กมลา
1.โครงการกมลาปลอดภัยร่วมกันใส่ใจดูแล
     วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ. ชัยพฤกษ์  ผาติวรากร ผกก.สภ.กมลา, พร้อมด้วยกมลา ๒, ๔, ๒๑, ๒๒ ชุด ชมส., ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓
     ได้พบปะครู นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๖ ต.กมลา อ.กะทู้ จว.ภูเก็ต โดยอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๓
     ได้แนะนำมาตรการป้องกันเหตุวันวาเลนไทน์ ให้ความรู้ ระมัดระวัง สอดส่องการกระทำผิดของผู้ไม่หวังดีใช้เด็กหรือเยาวชนเป็นเหยื่อในการคุกคามทางเพศ เพื่อประโยชน์ในการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ อีกทั้งปลูกฝังค่านิยมอันดีในวันแห่งความรักให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีของคนไทย
ตำรวจหัวใจประชาชน
ปล่อยแถวรักษาความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่คืนเคาท์ดาวน์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ข้างทางถนน
     วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร ผกก.สภ.กมลา ได้ประชุม กต.ตร.สภ.กมลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูเก็ตแฟนตาซี
     ตามวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๗/๔๔ ลง ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องแบบ ทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและคำสั่ง ตร.โดยเคร่งครัด
     วันนี้ (๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ. ชัยพฤกษ์  ผาติวรากร ผกก.สภ.กมลา ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเคารพธงชาติ  พร้อมตรวจเครื่องแบบ ทรงผมตามสั่งการ ตร.ข้างต้น